M-handelsprojektet


m-handel (mobil betalning) har sitt ursprung i e-handel, som är ett område i fortsatt kraftig tillväxt. I nuläget beskrivs m-handel som den del av e-handeln som sker via mobilen, snarare än via PC. Det intressanta med m-handel är att det bygger på ny teknik, nya användargrupper och nya affärsområden.

Vi vill med vårt delprojekt ”m-handelsprojektet”:
 

  • bygga kompetens och erfarenhet för vidare implementering på intressenternas hemmamarknader;
  • diversifiera och utveckla kunskapsnivån och forskning inom området;
  • identifiera konkreta marknadsmässiga användningsområden som är aktörsorienterade samt med platsrelevans.

Att studera ny teknik i nya användningssituationer – ofta kallat ”user-driven innovation” – kräver ett innovativt samarbete mellan såväl användar-grupper, forskare och IT-företag. Samverkansgrupperingen består initialt av Trollhättans Stad, Trollhättans Energi, Högskolan Väst, Connecta samt Payex, men vår avsikt är att projektet ska leda till ett engagemang bland andra företag och aktörer i regionen, samt till nyetableringar.
 

Sammanfattande projektbeskrivning

Syftet med projektet är att skapa en demoplats för implementering av marknadstillämpningar inom M-handel. Projektet kommer att utveckla och verifiera IT-baserade koncept för M-handel.

Den innovativa prägeln på projektet kräver en uttalad strategi för samverkan där forskning och utveckling sker i nära samarbete med IT-företag och de olika målgrupperna. Projektets resultat kommer att visualiseras och kommuniceras som såväl praktisk tillämpning för regionens kommuner och företag som kunskapsutbyte med forskargrupper vid Göteborgs Universitet, IT-universitetet samt Högskolan Halmstad. Målet är att projektet genom innovationsnätverk och företagsetableringar kommer att bygga kunskap och kompetens inom relevanta områden för M-handels regionala utveckling.

 
Högskolan Västs profilområde för arbetsintegrerat lärande samt forskning inom IT (innovativ IT-användning) gör att delprojekt ”M-handelsprojektet” ansvaras av Högskolan Västs forskargrupp i informatik.


Projektets ansats och genomförande

M-handelsprojektet har lagts in i ett arbetsmarknadsperspektiv. Parterna bakom projektet ser projektet som ett viktigt inslag i förnyelsen av arbetsmarknadens utveckling i Fyrbodalsregionen.

Kontaktuppgifter:
Ulrika Lundh Snis
Mobil: 0703-862239
ulrika.snis@hv.se
 


Omställningskontoret+
Besöksadress: Nohabgatan 12G, Innovatum, 461 53 Trollhättan